תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים ל-fin-tech.co.il בבעלות 'עדן מימון סוכן ביטוח' (להלן החברה) הנך מודע ומסכים לכך כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים ו/או שיתפרסמו באתר מעת לעת מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1. עיקרי הסכמותיך

המשתמש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים מלאים, נכונים ומדויקים. אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 (והינו בחסות המשתמש) ללא הסכמתם ו/או ידיעתם. בלחיצה על "התחל בדיקת ביטוחים" הינך מסכים לכך שהחברה ו/או מי מטעמה יבדקו אילו ביטוחים קיימים ברשותך ב"הר הביטוח" ותהיה רשאית לצור עימך קשר על מנת לבחון אפשרות למתן שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים שמספקת החברה ללקוחותיה ובכלל זה תיווך בביטוח, שיווק פנסיוני, וכן הינך מסכים כי יעשה שימוש במידע שנמסר על ידך לצורך שיפור השירותים שנותנת החברה , טיוב המידע, פילוח המידע ועיבודו וכיו"ב (להלן – "השירותים"); כי החברה תשתמש במידע על מנת לשלוח אליך חומר פרסומי מעת לעת כמפורט בתקנון. החברה עשויה לעשות שימוש בפרטיך לצרכי ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות החברה עשויה להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, הכל בכפוף להוראות הדין.

2. מבוא

2.1. החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

2.2. ככל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.

2.3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

3. מניעת שימוש באתר

3.1. המשתמש מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (בכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ"ב), כל מידע הנוגע לקטינים (שאינם חסויים של הלקוח), המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן מנוע המשתמש מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

3.2. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון; (ג) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

4. מסירת פרטים

4.1. במסגרת השימוש באתר תידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, תעודת זהות, כתובת דוא"ל, ופרטים אישיים נוספים בהתאם לשיקולי החברה (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ו/או להמשיך את השימוש בו ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן שהחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים, לפי שיקול דעתה, הנחוץ לטעמה ובעת שימוש אחר באתר תתבקש למסור מידע אישי נוסף.

4.2. מסירת המידע האישי במסגרת השימוש באתר נעשה מרצונך החופשי ואינו מחייב על פי דין. אולם יובהר כי ללא מסירת המידע האישי לא תוכל לעשות שימוש באתר. מסירת המידע נדרשת על מנת שנוכל לפנות לאתר הר הביטוח לבדיקת הביטוחים שברשותך ועל מנת ליצור עימך קשר לתיאום פגישה לצורך מתן השירותים על ידי החברה או מי מטעמה וכן לצורך משלוח מידע כמפורט בתקנון. החברה עשויה לעשות שימוש במידע וכן להעבירו לצדדים שלישיים על מנת שיעשו שימוש במידע הכל כמפורט בתקנון זה.

4.3. המשתמש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים מלאים, נכונים ומדויקים.

4.4. אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 ואין לרשום בעמוד הנחיתה (page landing) גולשים ו/או משתמשים שלישיים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

4.5. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד.

4.6. פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.

5. מאגר המידע של החברה

5.1. במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה.

5.2. בהתאם לחוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

5.3. במקרה של התנתקות מן השירות ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה וצרכיה המשפטיים – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין.

6. הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

6.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש, כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי.
 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.
 • בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר.
 • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7. היעדר אחריות מצד החברה

7.1. נפלה טעות קולמוס בכל פרט אחר באתר, לא יחייב הדבר את החברה.

7.2. תמונות, הדמיות וכיו"ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד.

7.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש, כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.4. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא . החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.

7.5. החברה עושה כל מאמץ ופועלת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

7.6. החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

7.7. החברה עושה כל שבידיה לשלב מנגנוני הגנה מקובלים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי הסוכן ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.

8. הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות

8.1. בהרשמתך לאתר הינך נותן את הסכמתך,לחברה ו/או מי מטעמה (לרבות סוכני ביטוח או חברות הקשורות עימה עסקית לשם אספקת שירותי החברה, וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין) רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר") ולרבות באמצעות SMS ובדואר אלקטרוני, בהתאם.

8.2. בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם") בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לסוכנות לכתובת edenmaimon28@gmail.com

8.3. כמו כן, החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך הצעת שירותים נוספים, שיווק ושיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות כל דין.

8.4. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.

9. הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

9.1. החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, ופרטים לגבי המחשב בו אתה עושה שימוש ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך :

9.2 שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

9.3 התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.

9.4 שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה.

9.5 יצירת קשר אתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

9.6 ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.

9.7 תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.

9.8 ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

10. מסירת מידע לצדדים שלישיים

10.1 החברה עשויה להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישים כדלקמן:

 • לצורך מתן השירותים על ידה (כגון: עורכי דין, רואי חשבון, ספקים, יועצים וכ'ו).
 • לגופים מוסדיים (מסלקה פנסיונית, חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל, חברות מנהלות של קרנות פנסיה), לצורך שימוש במידע לאספקת השירותים וכן לצורך משלוח מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות מטעמם.
 • לסוכני ביטוח בקשר למתן השירותים.
 • לחברות קשורות לחברה.

10.2. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים מטעמים משפטיים:

 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה.
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.
 • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

10.3. החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת (WEB BEACONS)" במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב – COOKIES ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

11. סודיות המידע

11.1. החברה ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

11.2. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

12. קניין רוחני

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers ,robots וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש

12.2. השם fin-tech.co.il  הינו סימן המסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו) וגם שם המתחם הם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

12.3. ככל שיש באתר סימני מסחר, תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

13. שונות

13.1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

13.2. על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בתי המשפט של מחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה, פרשנותו ואכיפתו.

13.3. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

13.4. בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה לאתר בכתובת הדואר האלקטרוני edenmaimon28@gmail.com.

ט.ל.ח